Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 NGHỊ QUYẾT Về kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
2 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
3 Tờ trình & Phu lục ban hành NQ Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất(PL 04) 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
4 Tờ trình & Phu lục ban hành NQ Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
5 Tờ trình Đề nghị ban hành nghị quyết và đề án về phát triển du lịch huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
6 Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết và đề án phát triển sự nghiệp văn hóa huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
7 Đề án Du lịch huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
8 Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
9 Giấy mời Dự kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
10 Kế hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục - Thể thao huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
11 Kế hoạch Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số huyện Duy Xuyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
12 Chương trình phát triển nông nghiệp huyện Duy Xxuyeen giai đoạn 2021-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
13 Quyết định ban hành Chương trình phát triển nguồn nhân lực huyện Duy Xuyên giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
14 Quyết định 36 Về triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự Kỳ họp thứ 3 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
15 Chương trình kỳ họp thứ 3, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết