Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo Nghị quyết về kỳ kết quả họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
2 Dự thảo thành lập đoàn giám sát 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
3 Báo cáo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
4 Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
5 Thông báo 40 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
6 BC 176 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
7 BC 177 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
8 BC 07 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
9 BC 207 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
10 Tổ thảo luận 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
11 Q Đ05 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
12 GM dự họp kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
13 Báo cáo trả lời cử tri sau kỳ họp HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
14 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Đề án phát triển đô thị huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2025, đinh hướng đến năm 2030; dự thảo NQ phát triển đô thị: Nam Phước, Duy Hải , Duy Nghĩa, Kiểm Lâm(Duy Hòa) 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
15 Báo cáo thâm tra của Ban KT-XH về dự thảo Nghi quyết phê chuẩn dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
16 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-Xh về dự thảo NQ quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách địa phương 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
17 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công; phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước đầu tư công năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
18 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-Xh về dự thảo NQ điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoan 2021-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
19 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH huyện và tình hình KT-XH năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; dự thảo NQ về kế hoạch phát triên KT-XH năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
20 Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban KT-XH HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết