Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Phụ lục NQ Dự toán tổng hợp THU-CHI 2022 trinh HDND-CT 14-12-2021 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
2 Phụ lục Nghị quyết điều chỉnh KH đầu tư công trung han 2012-2025 cua HDND huyen khoa XII-ky hop thu 4 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
3 Phụ lục Nghị quyết HDND khoa XII ky hop lan thu 04_du kien dau tu cong năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
4 Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2021 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
5 Danh sách mời dự kỳ họp khóa 4, HĐND huyện khóa XII 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
6 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư XDCB năm 2021 và.... 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
7 Chương trình kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026(ngày 21&22) 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
8 Báo cáo hoạt động của Thường trực UBND huyện 2021 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
9 Báo cáo tình hình thực hiện phân câp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức chi thường xuyên giai đoạn 2017-2021 và phương hướng phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
10 Báo cáo tình hình KT-XH năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
11 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
12 Báo cáo công tác tiếp dân, xét khiếu tố, thanh tra KT-XH phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
13 Báo cáo kết quả thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
14 Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 4 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
15 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
16 Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện đối với dự thảo Nghị quyết về KH tổ chức các kỳ họp trong năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
17 Báo cáo công tác năm 2021 của Ban pháp chế HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
18 Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật... 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
19 Đề án phát triển đô thị Duy Xuyên 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết
20 Giấy mời Dự kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 4(ngày 21&22) Xem chi tiết