Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 5) 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
2 Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
3 Câu hỏi chất vấn 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
4 Chương trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
5 BÁO CÁO Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
6 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
7 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 34/NQ-HĐND 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
8 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 7) 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
9 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và đầu tư công 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
10 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
11 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
12 BÁO CÁO Về việc thực hiện Nghị quyết số 12 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
13 Tờ trình đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
14 TỜ TRÌNH Đề nghị thông qua Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
15 GỢI Ý NỘI DUNG THẢO LUẬN 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
16 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạng giai đoạn 2021-2025(lần 7) 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
17 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023(lần 2) 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
18 Tờ trình thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
19 Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình Cầu Máng 3/2 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
20 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thanh tra, giải quyết đơn, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết