Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 To trinh so 221 ngày 14.11.2023 ve dieu chinh bo sung du kien KH dau tu cong nam 2024_x 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
2 To trinh so 213 ngày 13.11.2023 ve dieu chinh chu truong dau tu Khu TĐC Noi Rang giai doan 1 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
3 To trinh so 214 ngày 13.11.2023 ve dieu chinh chu truong dau tu Khu TĐC Le Son giai doan 1 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
4 To trinh so 215 ngày 13.11.2023 ve dieu chinh chu truong dau tu XD ket cau ha tang Khu TĐC Duy Hai giai doan 1 tuyen N43.N26 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
5 To trinh so 216 ngày 13.11.2023 ve dieu chinh chu truong dau tu Khu TĐC Chau Hiep giai doan 1 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
6 To trinh so 217 ngày 13.11.2023 ve dieu chinh chu truong dau tu mot so DA nhom C su dung von SDNP 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
7 Chương trình kỳ họp Thứ 15 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
8 Tờ trình số 202/TTr-UBND về Đề nghị ban hành Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Duy Xuyên 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
9 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch chung đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
10 Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Duy Xuyên 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
11 Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
12 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Duy Xuyên 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
13 Chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
14 Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
15 Câu hỏi chất vấn 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
16 Chương trình kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
17 BÁO CÁO Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
18 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
19 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 34/NQ-HĐND 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
20 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 7) 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết