Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo NQ Thông qua danh mục, chỉ tiêu và kế hoạch vốn đầu tư các công trình nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn và giao thông 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
2 Báo cáo chỉ đạo điều hành năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
3 Báo cáo KT-XH năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
4 TỜ TRÌNH Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
5 Kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chỉnh lý biến động đất đai, xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
6 Báo cáo Viện Kiểm sát 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
7 Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết số 12NQ-HĐND của HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
8 Báo cáo thanh tra 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
9 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xay dung chinh quyen nam 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
10 Chương trình kỳ họp lần thứ 9 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
11 Quyết định triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
12 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
13 phân công trình bày các văn bản tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
14 Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
15 Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
16 BÁO CÁO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM ĐẦU CỦA HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
17 Báo cáo tóm tắt quy hoạch trình HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
18 Dự thảo NQ thông qua Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
19 Dự thảo NQ Về quy hoạch sử dụng đất của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
20 QĐ Về triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết