Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
2 Báo cáo của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
3 Báo cáo 38 của thẩm tra của Ban Pháp chế 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
4 Báo cáo 37 Thẩm tra của ban pháp chế 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
5 Phụ lục BC 424 Tổng hợp Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
6 Báo cáo phòng chống tội phạm năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
7 Báo cáo số 341 kết quả Nghị quyết số 12 NQ-HĐND ngày 14-7-2022 của HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
8 Báo cáo chỉ đạo điều hành năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
9 NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
10 TỜ TRÌNH Đề nghị thông qua danh mục, chỉ tiêu và kế hoạch vốn đầu tư các công trình nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
11 Dự thảo NQ Về xây dựng huyện Duy Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
12 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
13 Báo cáo Hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2022; 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
14 Phụ lục KH vốn 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
15 Tờ trình Chuyển đối số 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
16 Danh sách mời họp 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
17 BÁO CÁO Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
18 BÁO CÁO Kết quả giải quyết ý kiến cử tri được trả lời tại Báo cáo số 215/BC-UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
19 Phụ lục Danh mục nhiệm vụ, dự án, kinh phí thực hiện đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
20 BÁO CÁO Kết quả giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp trong năm 2020, 2021 trên địa bàn huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết