Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo thực hiện một số NQ chuyên đề của HĐND khoá XII, nhiệm ký 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
2 Báo cáo chất vấn theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện(Phòng GD&ĐT) 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
3 Báo cáo Tình hình thu - chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực ngân sách, đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
4 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
5 PHỤ LỤC SỐ 03:TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN DỰ PHÒNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
6 PHỤ LỤC 2: CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
7 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
8 Danh sách mời họp HĐND 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
9 GM Dự kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
10 Báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân 6 tháng đầu năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
11 Phụ lục Tờ trình 106 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
12 Đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục, chỉ tiêu và kế hoạch vốn đầu tư các công trình nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn và giao thông trong đô thị trên địa bàn huyện Duy Xuyên năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
13 QUYẾT ĐỊNH Về triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự Kỳ họp thứ 13 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
14 BÁO CÁO Tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
15 Báo cáo của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Duy Xuyên khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
16 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
17 BÁO CÁO Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
18 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
19 Phụ lục công trình mới bổ sung giai đoạn 2022-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết
20 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 Xem chi tiết