Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 BÁO CÁO Thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện về quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
2 BÁO CÁO Về việc thực hiện Nghị quyết số 12 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
3 Tờ trình đề nghị Quyết định chủ trương đầu tư 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
4 TỜ TRÌNH Đề nghị thông qua Nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
5 GỢI Ý NỘI DUNG THẢO LUẬN 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
6 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạng giai đoạn 2021-2025(lần 7) 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
7 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023(lần 2) 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
8 Tờ trình thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
9 Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình Cầu Máng 3/2 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
10 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thanh tra, giải quyết đơn, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
11 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
12 Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của Ban Pháp chế HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
13 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri được trả lời tại Báo cáo số 421/BC-UBND 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
14 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyêt khiếu nại, tố cáo thanh tra kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
15 Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư Công trình: Cầu Đồng Dãi (ĐH 13. DX) 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
16 Tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Duy Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
17 Báo cáo thực hiện một số NQ chuyên đề của HĐND khoá XII, nhiệm ký 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
18 Báo cáo chất vấn theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện(Phòng GD&ĐT) 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
19 Báo cáo Tình hình thu - chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực ngân sách, đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
20 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết