Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự thảo NQ Về quy hoạch sử dụng đất của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
2 QĐ Về triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kỳ họp thứ 8, kỳ họp chuyên đề 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
3 Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết về đồ án Quy hoạch chung đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
4 BIÊU MAU 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
5 Danh sách mời 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
6 Chương kỳ kỳ họp 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
7 GM Dự kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
8 Báo cáo số 24 của Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
9 Báo cáo số 23 của Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
10 Báo cáo số 22 của Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
11 Báo cáo số 21 của Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
12 Báo cáo số 20 của Hội đồng nhân dân 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
13 Phụ lục KH chỉ tiêu phân bổ đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, trong đô thị trên địa bàn huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
14 Dự thảo NQ Về kế hoạch sử dụng đất huyện Duy Xuyên năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
15 Phụ lục Nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
16 Nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn và đường trong đô thị trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
17 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
18 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4) 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
19 NGHỊ QUYẾT Về nâng cấp, sửa chữa và mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn và đường trong đô thị trên địa bàn huyện Duy Xuyên giai đoạn 2023 - 2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
20 Dự thảo NGHỊ QUYẾT Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách huyện để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và chế biến sản phẩm đối với hợp tác xã trên địa bàn huyện Duy Xuyên, giai đoạn 2021-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết