Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Nghị quyết Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
2 Nghị quyết về kết quả kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
3 Phụ lục Danh mục công trình thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM nam 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
4 NQ Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
5 Phụ lục danh mục công trình thực hiện CT MTQG xây dựng NTM 2021-2025 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
6 Quyết định về triệu tập Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 7 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
7 Tờ trình 172 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
8 Tờ trình Đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khu Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm Địa điểm: TT Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
9 Đề xuất điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: Khu Thương mại - dịch vụ và dân cư Đông Cầu Chìm Địa điểm: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
10 Chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đông nhân dân huyện(Dự kiến) 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
11 GM dự kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Duy Xuyên khoá XII, NK 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
12 KH Tổ chức kỳ họp thứ 7, kỳ họp chuyên đề của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 Xem chi tiết
13 Trả lời ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND khóa XII 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
14 Nội dung thảo luận 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
15 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về dự thảo Nghị quyết Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
16 Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
17 Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chinh 6 tháng đầu năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
18 Báo cáo một số nội dung của Kết luận kiểm toán chuyên đề về việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
19 Báo cáo của Chánh án Toàn án nhân dân về công tác xét xử, thi hành án hình sự và công tác Hội thẩm nhân dân 6 tháng đầu năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
20 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết