Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo tình hình thu-chi ngân sách, đầu tư công 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực ngân sách, đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
2 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri được trả lời tại Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
3 Báo cáo thẩm tra Ban KT-XH về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
4 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
5 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện về quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
6 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
7 Báo cáo thực trạng cơ sở vật chất trường học của Phòng GD& ĐT 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
8 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế H ĐND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo PCTN 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
9 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Pháp chế HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
10 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình dự toán, thu chi ngân sách Nhà nước và đầu tư công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
11 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban KT-XH 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
12 Báo cáo trả lời của Phòng TN-MT 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
13 Báo cáo trả lời chất vấn theo đề nghị của Đại biểu HĐND huyện khóa XII 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
14 Phụ lục Quyết toán chương trình MTQG năm 2021 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
15 Dự thảo NQ Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Duy Xuyên năm 2021 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
16 Phụ lục KH Đầu tư công năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
17 Dự thảo NQ bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
18 Dự thảo NQ chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
19 Dự thảo NQ đầu tư công 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
20 Dự thảo Nghị quyết về kỳ kết quả họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết